Клучот на успехот е да се фокусираш на целта, не на препреките